Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z jęz. hiszpańskiego – polskiego – angielskiego

Jasne warunki, doskonałe wyniki

Co to jest tłumaczenie przysięgłe lub poświadczone?

W Polsce i Hiszpanii, podobnie jak na terenie UE, nazywane są tłumaczeniami przysięgłymi, uwierzytelnionymi lub poświadczonymi te tłumaczenia dokumentów sporządzonych w języku obcym, które wykonywane są, aby miały wartość prawną przy przedstawianiu ich przed określonymi organami państwowymi. A zatem tłumaczenia przysięgłe muszą być opatrzone pieczęcią i podpisem tłumacza przysięgłego, oprócz tego na ostatniej stronie dodawane jest poświadczenie potwierdzające ich charakter wraz z numerem pozycji w repertorium.

 

Kto może wykonywać oficjalne tłumaczenia przysięgłe?

W Polsce i Hiszpanii tłumaczenia przysięgłe mogą być wykonywane przez tłumaczy przysięgłych o uprawnieniach nadanych odpowiednio przez Ministra Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Współpracy (MAEC), do wykonywania tłumaczeń z języka obcego na polski lub hiszpański i na odwrót.

Osobiście posiadam uprawnienia tłumacza przysięgłego w obydwóch tych państwa.

 

Ile kosztuje tłumaczenie przysięgłe lub zwykłe?

Uzależnione jest to od długości tekstu do przetłumaczenia. Będzie nam miło przedłożyć Państwu kosztorys w sposób szybki i bez żadnego zobowiązania czy dodatkowego kosztu. Kontakt.

 

Jaki jest termin realizacji tłumaczenia przysięgłego?

Dokumenty jedno lub dwustronicowe wykonywane są w ciągu 24 godz. w zależności od potrzeb klienta, natomiast w przypadku projektów dużo bardziej obszernych dostarczamy wszelkiego rodzaju rozwiązań i ułatwień. Kontakt.

 

Jakie są dostępne sposoby płatności?

Przelewem lub poprzez bezpośrednią wpłatę na konto bankowe, również płacąc w momencie osobistego odbioru.

 

Czy konieczne jest przesłanie oryginałów w celu wykonania tłumaczenia?

Nie, wystarczy przesłać skan lub zdjęcie o wysokiej rozdzielczości i nie jest konieczne przemieszczenie się. Pracujemy w sposób kompleksowy oferując maksymalne udogodnienia.

 

Sposoby odbioru tłumaczeń przysięgłych?

Poprzez wysyłkę listem poleconym lub oddajemy do dyspozycji kuriera, jeżeli klient zażyczy sobie osobiście zakontraktować tego rodzaju usługę. Również można odebrać w biurze, jeżeli mieszkają Państwo w pobliżu Pontevedra.

 

Naszym celem jest Państwa zadowolenie

Naszym celem jest Państwa zadowolenie

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z jęz. hiszpańskiego – polskiego – angielskiego

¿Qué es una traducción jurada?

En España y Polonia, así como dentro del territorio de la UE, recibe el nombre de traducción jurada aquella traducción de documentos escritos en una lengua extranjera y que se realiza para que tenga algún efecto legal ante un determinado organismo oficial. Las traducciones juradas han de llevar siempre el sello y la firma del traductor-intérprete jurado, además en la última página de la misma se inscribe una certificación que acredita su carácter de traducción jurada junto a un número de registro que la identifica.

 

¿Quién puede realizar una traducción jurada oficial?

En España y Polonia pueden realizar traducciones juradas los traductores habilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) y el Ministerio de Justicia respectivamente, para traducir de una lengua al castellano o polaco y viceversa. Yo puedo ofrecer el sello de ambos países al estar facultada para ello.

 

¿Cuánto cuesta una traducción jurada u ordinaria?

Esto dependerá de la extensión del texto a traducir. Estaremos encantados de ofrecer un presupuesto de manera rápida y ágil y sin ningún tipo de compromiso ni coste. (enlace a contacto)

 

¿Cuál es el plazo de entrega de una traducción jurada?

Los documentos de una o dos páginas se entregarán en 24h dependiendo de las necesidades del cliente, para proyectos más extensos ofrecemos todo tipo de soluciones y facilidades. (enlace a contacto)

 

¿Cuáles son las formas de pago disponibles?

Mediante transferencia o ingreso bancario, también pagando en el momento de la recogida.

 

¿Es necesario el envío de los originales para realizar la traducción?

No, con un scan o una foto de calidad es suficiente, no es necesario desplazarse. Trabajamos de manera global ofreciendo las máximas facilidades.

 

¿Métodos de envío de las traducciones juradas?

Mediante correo certificado o a disposición de un mensajero, si el cliente desea contratar este servicio personalmente. También, se puede recogerlas en la oficina, si su domicilio es cerca de Pontevedra.

 

 

Naszym celem jest Państwa zadowolenie